Systém ochrany objektov SPIN Pult je určený pre nepretržitú ochranu objektov, bytov, bánk, kancelárii, záhradných chát, rozsiahlych uzavretých celkov a prevádzok, proti nezákonnému vniknutiu človeka, prenosu požiarnych poplachov, prípadne urýchlenému privolaniu naliehavej pomoci. Systém SPIN Pult je výsledkom dlhoročného vývoja komplexného strediska registrácie poplachov PCO slovenskej firmy SPIN - SK s.r.o. v oblasti realizácie aplikačného programového vybavenia obsluhovaného monitorovacieho pracoviska PCO.

Dôležitou úlohu systému je:

 • efektívnosť poskytovania maximálnej informatívnosti a komfortu podľa požiadaviek užívateľa
 • likvidácia falošných poplachov z rôznych príčin na minimum
 • vysoká spoľahlivosť funkčnosti celého systému, minimálna údržba, dlhodobá prevádzkovateľnosť
 • zabezpečenie úrovne ochrany High security, vrátane vysokého stupňa kryptoochrany a antisabotáže
 • ekonomická efektívnosť budovania celého systému, prípadne jeho perspektívneho rozširovania

Systém centralizovanej ochrany objektov SPIN Pult zabezpečuje najmä spoľahlivý prenos poplachovej informácie z monitorovaného miesta alebo lokality, na nepretržite obsluhované monitorovacie pracovisko (pult centralizovanej ochrany PCO), ktoré prijaté informácie následne prostredníctvom obsluhy okamžite vyhodnocuje a podľa ich typu (typu informácii) prijíma ďalšie opatrenia.

Z konštrukčného hľadiska je možné systém rozdeliť na šesť častí, ktoré sú definované spôsobom prenosu informácie medzi objektom a PCO. Každý zo spôsobov prenosu informácie má svoje špecifické vlastnosti.

 • GPRS podsystém
 • IP (ethernet) podsystém
 • Linkový podsystém (nadhovorový)
 • Rádiový podsystém
 • Linkový podsystém (hovorový) ATV
 • GSM podsystém


GPRS podsystém
Komunikácia systému SPIN Pult prostredníctvom internetovej technológie realizovanej sieťou GPRS umožňuje bezdrôtové pripojenie chránených objektov k monitorovaciemu pracovisku a zároveň trvalú – nepretržitú kontrolu spojenia s jednotlivými koncovými zariadeniami. Pripojenie alebo odpojenie samotného zariadenia od siete monitorovacích pracovísk je možné realizovať naprogramovaním príslušných komunikačných parametrov priamo v koncovom zariadení alebo jednoduchým riadením priamo z programového prostredia monitorovacieho pracoviska SPIN Pult. Všetky správy sú kódované, šifrované a potvrdzované. Akékoľvek neoprávnené narušenie je identifikované na oboch stranách (teda aj na strane objektu aj na strane pultu).

IP (ethernet) podsystém
IP komunikátor je určený k trvalému pripojenie predovšetkým prostredníctvom internetu. Poplachov a stavové informácie sa prenášajú Ethernetom na vopred vybrané PCO určené pre príjem. Pokiaľ nie je potvrdenie od primárnej centrálnej stanice, alarm je odovzdaný do sekundárnej stanice. Vzdialená konfigurácia z webového prehliadača prostredníctvom zabezpečeného pripojenia cez Internet, bez toho, aby vyžadoval špeciálny inštalačný program. Všetky správy sú kódované, šifrované a potvrdzované. Akékoľvek neoprávnené narušenie je identifikované na oboch stranách (teda aj na strane objektu aj na strane pultu).

Linkový podsystém (nadhovorový)
Linkový podsystém je tvorený technickými prostriedkami, ktoré umožňujú prenos informácii medzi chráneným objektom (KZ) a monitorovacím pracoviskom (PCO) prostredníctvom nadhovorového pásma telekomunikačných vedení účastníckych telefónnych liniek. Systém nepretržite monitoruje stav prenosového kanálu a teda i samotného prenosového média (kábla) a v prípade jeho prerušenia alebo nedovoleného zhoršenia prevádzkových parametrov bez meškania poskytne túto informáciu na PCO pre každý chránený objekt je vytvorený vlastne iný fyzicky prenosový kanál, čo má veľkú výhodu práve v prípade prerušenia alebo straty spojenia s jedným z chránených objektov. Samotná porucha sa takto prejaví len na jednom KZ a nijako neovplyvní ostatné monitorované KZ. Akékoľvek neoprávnené narušenie je identifikované na oboch stranách (teda aj na strane objektu aj na strane pultu).

Rádiový podsystém
Rádiový podsystém je tvorený technickými prostriedkami určenými k prenosu informácii medzi monitorovaným prostredím - objektom (KZ) a monitorovacím pracoviskom (PCO) prostredníctvom rádiového kanálu. Systém takto poskytuje možnosti pre komplexnú ochranu, prípadne monitorovanie, objektov aj v takých lokalitách, kde nie je priamy dosah prostredníctvom telefónnych účastníckych liniek. Vhodne sa tak rozširujú aplikačné možnosti celého systému bez nutnosti výrazného zvyšovania investičných nákladov na jeho vybudovanie. Sieť je riadená zo strany samotného pultu, ktorý na základe postupného dotazovania objektov si kontroluje stav objektov v sieti. V prípade poplachovej správy sám objekt začína komunikáciu voči pultu, ktorý mu doručenie takejto správy musí potvrdiť. Po použití tejto koncepcie sme zaznamenali bezproblémový chod siete s minimálnym počtom kolízijí, ktorých výskyt sa vyriešil opakovaným posielaním nepotvrdených správ. Jednotlivé zariadenia v sieti sú schopné plniť funkciu opakovača, ktoré podľa správ v sieti automaticky smeruje správy a tak napomáha úspešnému doručeniu správy. Akékoľvek neoprávnené narušenie je identifikované na oboch stranách (teda aj na strane objektu aj na strane pultu).

Linkový podsystém (hovorový) ATV
Modul ATV predstavuje rozhranie vyhodnocovacieho pracoviska, ktorého hlavnou funkciou je príjem, spracovanie a následné odoslanie signálov prijatých prostredníctvom telefónnej linky z objektov, vybavených automatickým telefónnym voličovým systémom, vysielajúcim kódované informácie na vyhodnocovacie pracovisko. Komunikačné protokoly modulu ATV podporujú automatické potvrdzovanie správ signálom HandShake s frekvenciou 1400 alebo 2300 Hz a automatické rozlíšenie modulačnej frekvencie prijímaných pulzov (nosnej frekvencie údajov) 1800 alebo 1900 Hz.

GSM podsystém
GSM podsystém je tvorený technickými prostriedkami určenými k prenosu informácii medzi monitorovaným prostredím - objektom (vysielač GSM) a monitorovacím pracoviskom SPIN Pult prostredníctvom prevádzkovateľa GSM siete formou SMS správ. Koncové zariadenie KZ je určené na príjem a vyhodnotenie poplachových podnetov z detektorov alebo tiesňových hlásičov a na riadenie činnosti a indikáciu poplachového systému hlásenia narušenia. Spolu s vysielačom prenosových poplachových stavov je určený na samočinný prenos informácií o stave poplachového systému narušenia na stredisko registrujúce poplach (PCO) prevádzkujúce pult centralizovanej ochrany.